กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
งานสารบรรณ
 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
 มาตรฐานครุภัณฑ์ปี2561
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
 ระเบียบงบประมาณ พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ-จนท.ท้องถิ่น-2555
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ-จนท.ท้องถิ่น-ฉ.2-2558
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ-จนท.ท้องถิ่น-ฉ.3-2559-ระบบแท่ง
หนังสือสั่งการเรื่องซักซ้อมงบประมาณรายจ่ายปี 2562
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-2555

cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly levitra australia kamagra oral jelly køb viagra viagra kvinder viagra uden recept viagra online cialis pris køb viagra cialis piller viagra suomi