ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์
“ถนนสู่นา ไฟฟ้าสู่ทุ่ง มุ่งการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คืนภาษีให้ชุมชน ช่วยเหลือคนจนแบบบูรณาการ”
คำขวัญ
หมู่บ้านประชาธิปไตย วัดน้อยใหญ่ในเขตบ้าน ตลาดใหญ่เทศบาล หัตถกรรมการปั้นเตา
ข้าวปุ้นเศรษฐกิจ สวยจับจิตสาวภูไท แลตระการหนองแวงใส ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลดงมะไฟ

 

สัญลักษณ์ คือ ทุ่งนา ต้นมะไฟ ทิวเขา
ทุ่งนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาล คือ ทำนา
ต้นมะไฟ หมายถึง ต้นไม้ที่อยู่หนาแน่ในเขตเทศบาล
ทิวเขา หมายถึง อยู่ในบริเวณเทือกเขาภูพาน

 

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลดงมะไฟ ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลดงมะไฟ เป็นเทศบาลตำบลดงมะไฟ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นเทศบาลขนาดกลาง

 

ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีขนาดพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,500 ไร่ มีจานวนครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2,138 หลังคาเรือน จานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ 6,077 คน แยกเป็นชาย 2,905 คน แยกเป็นหญิง 3,172 คน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ระหว่างทางหลวงหมายเลข 22 ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครไปทางจังหวัดอุดรธานี 20 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร

 

เทศบาลตำบลดงมะไฟ ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน
- บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1
- บ้านดงมะไฟพัฒนา หมู่ที่ 12
- บ้านดงมะไฟสามัคคี หมู่ที่ 13

 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนเทศบาล
2. ชุมชนสุขาสามัคคี
3. ชุมชนภูไทพัฒนา
4. ชุมชนเจ้าปู่
5. ชุมชนพิทักษ์ธรรม
6. ชุมชนตลาดราชดาเนิน
7. ชุมชนศรีทัศน์พัฒนา
8. ชุมชนสุขสำราญ
9. ชุมชนใจกลางสร้างธรรม
10. ชุมชนหนองแวงสามัคคี
11. ชุมชนข้าวปุ้นเศรษฐกิจ
12. ชุมชนอนามัยหลักเมือง

 

อาณาเขตการปกครอง
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลขมิ้นและตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
——————————————————————————–
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
——————————————————————————–
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
——————————————————————————–
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
********************************

Download from BIGTheme.net free full premium templates

cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly levitra australia kamagra oral jelly køb viagra viagra kvinder viagra uden recept viagra online cialis pris køb viagra cialis piller viagra suomi