คู่มืออํานวยความสะดวกสำหรับประชาชน

  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
  การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
  การรับชาระภาษีป้าย
  การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

Download from BIGTheme.net free full premium templates

cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly levitra australia kamagra oral jelly køb viagra viagra kvinder viagra uden recept viagra online cialis pris køb viagra cialis piller viagra suomi