เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

 ข้อเทศบัญญัติ.pdf
 รายละเอียดคำแถลง.pdf
 คำแถลงประมาณการรายจ่ายงบทั่วไป.pdf
 คำแถลงประมาณการรายรับงบทั่วไป.pdf
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน.pdf
 งานกำจัดขยะมูลฝอย.pdf
 งานกีฬา.pdf
 งานงบกลาง.pdf
 งานตลาดสด.pdf
 งานบริหารการศึกษา.pdf
 งานบริหารงานคลัง.pdf
 งานบริหารทั่วไป.pdf
 งานบริหารสังคมสงเคราะห์.pdf
 งานบริหารสาธารณสุข.pdf
 งานบริหารสาธารณสุขอื่น.pdf
 งานบริหารเคหะชุมชน.pdf
 งานป้องกัน.pdf
 งานระดับก่อนวัยเรียน.pdf
 งานวางแผนสถิติ.pdf
 งานศาสนา.pdf
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข.pdf
 งานสวนสาธารณะ.pdf
 งานสวัสดิการสังคม.pdf
 งานส่งเสริมความเข็มแข็งชุมชน.pdf
 งานโรงฆ่าสัตว์.pdf
 งานไฟฟ้าถนน.pdf
 บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
 รายจ่ายตามด้าน.pdf
 รายจ่ายตามแผนงานและหมวดรายจ่าย.pdf
 รายละเอียดรายจ่ายประปา.pdf
 รายละเอียดรายรับประปา.pdf

cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly levitra australia kamagra oral jelly køb viagra viagra kvinder viagra uden recept viagra online cialis pris køb viagra cialis piller viagra suomi